2

رامبد جوان عزیز به همراه آقای محسنی مدیریت رستوران بین الملی شاین هنگام ضبط برنامه تک استار

رامبد جوان عزیز به همراه آقای محسنی مدیریت رستوران بین الملی شاین هنگام ضبط برنامه تک استار